General Information


Privacy verklaring:

Fyjas gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Verwerking Persoonsgegevens:

FYJAS verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar taak, keurmerkcertificatie. Dit kan met zich meebrengen dat de gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, worden gedeeld met onder haar verantwoordelijkheid vallende derden. Deze derden zijn vaak natuurlijk personen die vanuit hun specifieke expertise door de FYJAS worden aangezocht om, certificatiebeoordelingen uit te voeren.

Informatie over gegevensverwerking:

FYJAS informeert u in beginsel als zij gegevens van u gaat verwerken. In de volgende gevallen informeert de FYJAS u niet:

U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan de FYJAS.

U weet al welke persoonsgegevens de FYJAS van u heeft.

Beveiliging persoonsgegevens

FYJAS zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

FYJAS bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek doen via contactinfo@fyjas.nl:

-U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).

-U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).

-U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk, artikel 17 AVG).

-U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).

-U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Disclaimer:

Op de inhoud en het gebruik van www.fyjasnl zijn zowel de onderstaande gebruiksvoorwaarden als de algemene voorwaarden van toepassing.

Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

FYJAS behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop als ook de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze website

Alle informatie en materialen op www.FYJAS.nl zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van FYJAS, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FYJAS een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken door middel van een frame link of een deeplink.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door FYJAS zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. FYJAS garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. Fyjas garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt FYJAS zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen.

FYJAS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Hyperlinks

De website www.FYJAS.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door FYJAS. Dit betekent niet automatisch dat FYJAS verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. .Fyjas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Fyjas biedt dergelijke links slechts aan voor uw gemak als gebruiker van deze website.

Geheimhouding:

Geheimhouding Voor zover niet in strijd met nationale wetgeving zullen de auditoren en FYJAS gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en niet vrijgeven aan welke instantie dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gecertificeerde dan wel te certificeren bedrijf. Gegevens voorkomend op het keurmerkcertificaat zijn uiteraard wel openbaar.

Klachten

U handelt bij een ingediende klacht als volgt:

Als u als klant een schriftelijke klacht heeft neergelegd is het de bedoeling dat er allereerst met u wordt gesproken om te proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Indien gewenst kunt u als klant iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Mocht de klacht dan niet naar tevredenheid van de klant zijn opgelost, kan deze een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over deze klachtenprocedure kan dit via info@fyjas.nl.