FYJAS ACADEMY

Op de FYJAS academy word je opgeleid door docenten die deskundig zijn in hun vakgebied. De FYJAS training gaat uit van een totale (holistische) aanpak, waarbij er rekening gehouden wordt met alle personen om de sporter heen, waaronder de ouders, broertjes& zusjes, vriendjes, leraren, etc.
Deze opleiding is op MBO tot MBO+ niveau met een doorgroeimogelijkheid tot HBO- niveau. Ook bestaat de mogelijkheid om losse modulen af te nemen.

 

Het creëren van een verantwoordelijk pedagogisch klimaat binnen alle sportclubs van Nederland staat centraal voor Fyjas. Binnen dat klimaat kunnen de talenten van jonge sporters optimaal ontwikkeld worden. Daarnaast zal het plezier van de sporters met sociaal emotionele ondersteuning groeien. Ieder jonge topsporter heeft het recht om binnen een gezond en veilig pedagogisch klimaat te sporten, echter er is op dit moment weinig tot geen sociaal emotionele begeleiding. Met deze opleiding kun je binnen de jeugdopleidingen het verschil maken en het welbevinden van de jeugdsporters garanderen.

De Fyjas opleiding kneed je aan de hand van lesinhouden en doelstellingen weergegeven in het competentieprofiel tot een complete coach. Je hebt al kennis op het gebied van conditie, techniek en tactiek, maar na deze opleiding kun je ook sociaal emotionele vraagstukken binnen de jeugdopleiding van sportverenigingen ook sociaal emotionele vraagstukken kunt benoemen, begeleiden en oplossen. Je kunt daarna ook zelf als coach aan het werk bij je eigen club en bovendien bij andere clubs in de regio. Daarbij kun je de trainers, coaches en vrijwilligers trainen en inspireren, in de wijze waarop ze binnen de club een pedagogisch klimaat ontwikkelen dat kindvriendelijk is en de talenten van de jeugdige sporters optimaal ontwikkelt.

De Fyjas Coach opleiding kan succesvol afgerond worden door het behalen van opgestelde competenties. Onder competenties verstaan wij succesvol gedrag dat is opgebouwd uit een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat de docent in zijn beroepsuitoefening hanteert.

Bij de start van de opleiding brengt iedere cursist de eigen beginsituatie in kaart: de cursist bepaalt wat hij al heeft ontwikkeld aan competenties en op grond daarvan formuleert hij persoonlijke doelen. In de voortgangsgesprekken die op verschillende momenten in de opleiding plaatsvinden stellen cursist, opleider en docent vast op welk niveau per competentie de cursist op dat moment functioneert, de ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt. Eventueel worden nieuwe doelen geformuleerd. Uiteindelijk dient de cursist aan het eind van de opleiding, bij het kwalificerend assessment, alle indicatoren op het niveau van de startbekwame coach aan te tonen. Tevens dienen alle toetsopdrachten positief afgesloten te worden.

Als cursist moet je je alle competenties die in het curriculum opgenomen zijn eigen maken. Daarbij wordt gelet op:

 • Mate van diepgang van leerproces
 • Volledigheid van het handelen
 • Mate van zelfstandigheid
 • Mate van zelfstandigheid

Ook moeten alle indicatoren horende bij die hieronder beschreven competentieprofielen met een goed resultaat doorlopen zijn om te kunnen slagen.

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in samenwerken en werken in een organisatie
 • Competent in samenwerken met omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

 

Fyjas coach

De FYJAS Training maakt je een complete coach, omdat je naast de kennis die je al hebt op het gebied van conditie, techniek en tactiek ook sociaal emotionele vraagstukken binnen de jeugdopleiding van sportverenigingen kunt benoemen, begeleiden en oplossen. Dat maakt je na het succesvol afronden van deze FYJAS opleiding en het behalen van je diploma(‘s) uniek..

Werkwijze

De cursist krijgt informatie via hoorcolleges, werkcolleges, praktijklessen en webinars. Er is dus een twee deling van enerzijds interactieve en praktische lessen en anderzijds theorie lessen. Door deze twee informatiebronnen samen te laten komen, wordt de cursist getriggerd hoe hij/ zij de theorie in de praktijk kan gebruiken. Cursisten kunnen webinars aanvragen via het mailadres: info@fyjas.nl. De locatie van de hoor-, en werkcolleges worden in overleg bepaald, omdat de vraag naar ‘’on the job training’’ groot is.

Als cursisten vragen hebben over de inhoud, het rooster of hulp ergens bij nodig hebben kunnen zij mailen naar het volgende emailadres: info@fyjas.nl. Mails worden binnen 10 werkdagen beantwoord.

Toetsing

De toetsing van Fyjas bestaat uit 15 toetsopdrachten (exclusief het portfolio) op diverse momenten en heeft verschillende toetsvormen. Er wordt gebruik gemaakt van open- en multiple-choice vragen waarbij vooral de theorie wordt getoetst. Tevens kunnen cursisten indicatoren behalen door middel van verslagen (portfolio), een trainingsbezoek, een moduleopdracht, een acteur-opdracht, een opname van een begeleidingsgesprek, een stageverslag, een interview, een mini-training, diverse groepsopdrachten, posterpresentaties geven, projecten opzetten en het maken van casussen. Toetsopdrachten mogen één keer worden herkanst. Overige opdrachten twee keer. Per toets kunnen bepaalde indicatoren van een competentieprofiel behaald worden. Een gedetailleerde uitwerking is te vinden in het document ‘Toetsen’. Wanneer de cursist eventuele herkansingsmogelijkheden niet positief afsluit dan slaagt de cursist niet en wordt hij/zij besproken

Tot slot, bij de start van de opleiding brengt de cursist zijn of haar beginsituatie in kaart. Indien een cursist aan kan tonen over bepaalde vaardigheden te beschikken dan kan hij/ zij vrijstelling aanvragen voor bepaalde opdrachten.

Module Racisme en discriminatie

De module bestaat uit 12 workshops van 2 tot 2,5 uur. In de workshops krijg je inzichten van een ervaringsdeskundige over dit onderwerp. Het wordt interactief aangeboden, dus er is ook ruimte voor de eigen meningen en ervaring. De benadering is ook erg afhankelijk van de docent en varieert van een wetenschappelijke en zakelijke benadering tot een praktische speelse benadering en alles wat er tussen zit. Hoe dan ook een zeer leerzame module. De volledige module geeft inzicht in racisme en discriminatie vandaag, het verleden en in de toekomst zowel in Nederland, Europa en wereldwijd.

Deze module is ook in losse workshops af te nemen. Kosten van de workshops zijn in overleg. Maatwerk is mogelijk.
Stuur een mail naar info@fyjas.nl.

Factsheets

Pedagogisch verantwoord opleiden is erg van belang in jeugdopleidingen. Hoe doe je je dat als trainer/ coach niet in opgeleid bent?

Binnen de Fyjas academy, leren trainers en of coaches een verantwoord pedagogisch klimaat binnen sportclubs te creëren. Ook leren ze hoe ze de talenten van jonge sporters optimaal kunnen helpen ontwikkelen. Uitwassen binnen jeugdsport zoals misbruik, maar ook het gebrek aan sociaal emotionele begeleiding krijgt er alle aandacht.

Daarnaast heeft FYJAS als hulpmiddel factsheets ontwikkeld voor jonge sporters in het algemeen en talentvolle voetballers in het bijzonder.

We hebben factsheets voor :

O7 tot en met O9
O10 tot en met O12
O13 tot en met O 15
O16 tot en met O18
O19 tot en met O21

De factsheets geven beknopt de ontwikkelingspsychologische en pedagogische aspecten van de hierboven benoemde leeftijden. weer. Daar kunnen de trainers en of coaches hun voordeel mee doen.

Zie voorbeeld factsheet

O7 tot en met O9.

De factsheets zijn evidence based dus wetenschappelijk goed onderbouwd

De factsheets zijn verkrijgbaar. Heeft u belangstelling in de factsheets stuur een mail naar info@fyjas.nl.

Vul het Formulier in om een voorbeeld Factsheet te downloaden

  Download formulier[:]”]